REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Zmluvné strany

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Adresa pre vrátenie zásielky:
Simea Piešťany, s.r.o.
Mlynská 5026/26
921 01  Piešťany
Tel. č.: 0905 979 954
Na túto adresu je možné reklamovaný tovar zaslať poštou alebo priniesť osobne.

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, popisované, alebo na základe ním vykonanej reklamy očakávané, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

II. Záručná doba

1.Záručná doba
a) na reklamný tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, je 24 mesiacov, pokiaľ zákon nestanovuje kratšiu záručnú dobu. Záručná doba nemusí byť kupujúcemu, ktorý je podnikateľom, poskytnutá.
b) na alkoholické/ nealkoholické nápoje je uvedená na obale každého výrobku (ako minimálna trvanlivosť).
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania reklamného tovaru kupujúcemu. Ak bol reklamný tovar kupujúcemu podľa zmluvy zaslaný, záručná doba začína plynúť momentom doručenia reklamného tovaru do miesta určenia.
3. Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie reklamného tovaru spôsobené jeho bežným užívaním.
4. Zákazník je povinný spotrebovať tovar do dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržiavať predpísané podmienky pre skladovanie alkoholického/ nealkoholického nápoja uvedeného na jeho obale.
5. V prípade kupujúceho spotrebiteľa musí byť reklamácia vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení tejto lehoty. Po uplynutí tejto lehoty, a v prípade, že reklamácia nebude vybavená sa má za to, že vady sú neodstrániteľné.
6. Kupujúci nemá právo uplatniť si nároky zo záruky v prípade, ak bola vada na reklamnom tovare spôsobená po prechode nebezpečenstva za škodu na kupujúceho vonkajšími okolnosťami.
7. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady spôsobené prepravnou spoločnosťou, ktorá reklamný tovar kupujúcemu dodala.
8. Kupujúci je povinný si bezprostredne po dodaní tovaru tento skontrolovať čo sa týka množstva tovaru, zjavných/viditeľných vád – poškodenie obalu, tovar po dátume min. trvanlivosti, iné zjavné vady a bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 3 dní) písomne informovať predávajúceho o prípadných zistených vadách.
9. V prípade ak kupujúci pri prehliadke dodaného tovaru zistí vady na tovare má právo odmietnuť prijatie poškodeného tovaru alebo balenia tovaru s čiastočne chýbajúcim tovarom, napr. chýbajúca alebo prázdna plechovka v kartóne, atď. Táto skutočnosť sa zapíše do dodacieho listu a svojím podpisom ju potvrdí zákazník a tiež dopravca. V prípade priamej platby za dodaný tovar zákazník zaplatí len za dodávku bezvadného tovaru.
10. Reklamáciu doručuje kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu.
11. Kupujúci pritom čo najpresnejšie popíše vady dodaného reklamného tovaru a doloží faktúru alebo pokladničný doklad (účtenku) v prípade reklamácie tovaru v KEG sude je tiež povinný predložiť krytku suda, na ktorej je vytlačená informácia s dátumom minimálnej trvanlivosti (ak tieto údaje nie sú priamo na obale tovaru). Taktiež kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu: telefónne číslo a e-mail.
12. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavené v prípade, že predávajúcemu neboli doručené všetky podklady apod., ktoré sú potrebné pre vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný vyžiadať si doplnenie podkladov od kupujúceho, a to v čo najkratšej možnej lehote. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je teda až do doby doručenia vyžiadaných podkladov kupujúcim pozastavená.
13. Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny reklamného tovaru alebo neodstúpi od zmluvy môže predávajúci odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť dodaním novej veci. Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci žiadať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Zvolený spôsob nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
14. Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec, ktorá mu bola pôvodne dodaná. Ak si kupujúci uplatní nároky z vadného plnenia, predávajúci mu písomne potvrdí, kedy nárok kupujúci uplatnil.
15. V prípade výmeny reklamného tovaru, začína plynúť nová záručná doba v plnej dĺžke na vymenený reklamný tovar.
16. V prípade, ak je kupujúci podnikateľ, bude reklamácia vybavená podľa obchodného zákonníku, resp. príslušnej zmluvy.
17. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s reklamačným poriadkom.

III. Zánik nároku na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie reklamácie kupujúcim zaniká pri:

a) právo z vadného plnenia kupujúcemu neprináleží vtedy, ak pred prevzatím reklamného tovaru vedel, že tento má vadu alebo tiež v prípade, že vadu spôsobil sám kupujúci,
b) v prípade neoprávnenej reklamácie je reklamácia odmietnutá a reklamný tovar je vrátený kupujúcemu na jeho náklady,
c) v prípade, ak poškodenie dodaného reklamného tovaru bolo spôsobené vis maior (živelná pohroma),
d) reklamovaný tovar je po uplynutí doby minimálnej trvanlivosti,
e) pokiaľ k zmene vlastností tovaru (alkoholického/ nealkoholického nápoja) počas doby minimálnej trvanlivosti došlo v dôsledku nesprávneho skladovania, ošetrovania, používania alebo neoprávneného zásahu do tovaru,
f) reklamovaný tovar má menej ako 80 % pôvodného celkového objemu,
g) pokiaľ je KEG sud prázdny alebo je nedoplnený, avšak má porušenú krytku.

IV. Formulár na ostúpenie od zmluvy